FIORILLO Kapsule do umývačky 5v1 25ks


Kód produktu: 3154 Doprava a platba Hmotnosť: 1 kg

3,90 € s DPH

Na sklade
ks
(12 ks na sklade)

Kód produktu: 3154 Doprava a platba Hmotnosť: 1 kg

SK: FIORILLO Kapsule do umývačky 5v1 25ks

Kapsulu pred použitím treba vybrať z obalu a vložiť do miesta nato určeného.

H319. Spôsobuje vážne podráždenie očí

P101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.

P102: Uchovávajte mimo dosahu detí

P280: Používajte ochranné prostriedky na oči a tvár P305+P351+P338

Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní .

P310: Okamžite volajte TOXIKOLOGICK INFORMAČNÉ STREDISKO alebo lekára. P337+P313: Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť

Distribútor: DANTEL s.r.o., Farská 1048/9,01861 Beluša,+421911812091